رایکا - 1001

شروع از
12,500 تومان
ماهانه
 • فضا 512 مگابایت
 • ترافیک 15360 مگابایت(15 گیگابایت)
 • بکاپ گیری به صورت روزانه هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین 0 عدد
 • پارک دامین 0 عدد
 • اددان دامین 0 عدد

رایکا - 1002

شروع از
18,200 تومان
ماهانه
 • فضا 1024 مگابایت(1 گیگابایت)
 • ترافیک 30000 مگابایت(30 گیگابایت)
 • بکاپ گیری به صورت روزانه هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین 1 عدد
 • پارک دامین 1 عدد
 • اددان دامین 1 عدد

رایکا - 1003

شروع از
24,400 تومان
ماهانه
 • فضا 2048 مگابایت(2 گیگابایت)
 • ترافیک 45000 مگابایت(45 گیگابایت)
 • بکاپ گیری به صورت روزانه هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین 2 عدد
 • پارک دامین 2 عدد
 • اددان دامین 2 عدد

رایکا - 1004

شروع از
29,600 تومان
ماهانه
 • فضا 3072 مگابایت(3 گیگابایت)
 • ترافیک 60000 مگابایت(60 گیگابایت)
 • بکاپ گیری به صورت روزانه هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین 3 عدد
 • پارک دامین 3 عدد
 • اددان دامین 3 عدد

رایکا - 1005

شروع از
34,900 تومان
ماهانه
 • فضا 4096 مگابایت(4 گیگابایت)
 • ترافیک 75000 مگابایت(75 گیگابایت)
 • بکاپ گیری به صورت روزانه هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین 4 عدد
 • پارک دامین 4 عدد
 • اددان دامین 4 عدد

رایکا - 1006

شروع از
41,200 تومان
ماهانه
 • فضا 5120 مگابایت(5 گیگابایت)
 • ترافیک 95000 مگابایت(95 گیگابایت)
 • بکاپ گیری به صورت روزانه هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1007

شروع از
47,500 تومان
ماهانه
 • فضا 6144 مگابایت(6 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1008

شروع از
52,900 تومان
ماهانه
 • فضا 7168 مگابایت(7 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1009

شروع از
58,200 تومان
ماهانه
 • فضا 8192 مگابایت(8 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1010

شروع از
64,800 تومان
ماهانه
 • فضا 9216 مگابایت(9 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1011

شروع از
69,200 تومان
ماهانه
 • فضا 10240 مگابایت(10 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1012

شروع از
75,500 تومان
ماهانه
 • فضا 12288 مگابایت(12 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1014

شروع از
87,500 تومان
ماهانه
 • فضا 17408 مگابایت(17 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود

رایکا - 1015

شروع از
95,000 تومان
ماهانه
 • فضا 20480 مگابایت(20 گیگابایت)
 • ترافیک نامحدود
 • بکاپ گیری به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل/Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین دارد
 • امکان پشتیبانی از python دارد
 • امکان پشتیبانی از Node.js دارد
 • امکان پشتیبانی از Ruby دارد
 • ورژن php امکان انتخاب از 5.4 تا 8
 • گواهی SSL رایگان دارد
 • ساب دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اددان دامین نامحدود